Disclaimer

Deze website is eigendom van Gezinsbond vzw.
Contactgegevens
Gezinsbond vzw
Troonstraat 125
1050 Brussel
Tel. 02-507.89.11
e-mail websites.afdelingen@gezinsbond.be

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze websites, met inbegrip van de merken, logo's, tekeningen, afbeeldingen, foto's, data, product- en dienstnamen, teksten behoren toe aan Gezinsbond vzw en/of derde partijen. Deze zijn wettelijk beschermd. U erkent en aanvaardt dat de inhoud van www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites enkel mag worden gebruikt mits de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Gezinsbond vzw en mits bronvermelding. Dit omvat het kopiëren, verspreiden, verdelen, wijzigen, publiceren en verkopen van de inhoud van de website en/of delen ervan.
Het is verboden deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden. Het opslaan van informatie vanop de website in een database is niet toegestaan, met uitzondering van het automatisch 'cachen' van de informatie door een webbrowser.

Beperking van aansprakelijkheid
De inhoud van www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites kan te allen tijde worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder voorafgaande aankondiging of kennisgeving. Gezinsbond vzw kan geen garantie bieden voor de goede werking van de website of het al dan niet opnemen van informatie. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor een eventuele tijdelijke onbeschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

Gezinsbond vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de onjuistheid of tekortkomingen in de gegevens op www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites. Dit geldt zowel voor informatie die Gezinsbond vzw zelf op de website plaatst als voor informatie afkomstig van derden of gebruikers.

Incorrecte gegevens of tekortkomingen op deze site geven geen recht op enige financiële of andere schadevergoeding. De Gezinsbond vzw is niet aansprakelijk ten aanzien van gebruikers en derden voor mogelijke geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, schrijven en interpreteren van informatie.

De website www.gezinsbond.be en de afdelingswebsites bevatten hyperlinks naar websites van derden of van zijn partners. Deze verwijzingen impliceren op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Noch kan Gezinsbond vzw aansprakelijk worden gesteld voor hun inhoud of voor eventuele schade door gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Belgisch recht is van toepassing op deze sites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel bevoegd.

CORONA-PROOF-2de HANDSBEURS

!!!! BELANGRIJK!!!!! VOLLEDIG LEZEN AUB!!!!

Gezinsbond Ternat organiseert…

Tweedehandsbeurs winterkleding en speelgoedbeurs

Zaterdag 10 oktober 2020

WAAR? Eetzaal St-Jozef instituut, Statiestraat 37, 1740 Ternat

(met goedkeuring van gemeentebestuur Ternat)

De tweedehandsbeurs winterkleding en de speelgoedbeurs zullen dit jaar iets anders verlopen door de Corona-crisis.

Het draaiboek van Gezinsbond Nationaal werd toegepast en het gemeentebestuur van Ternat gaf zijn goedkeuring hiervoor.

Enkel bij het naleven van de volgende afspraken, die strikt zullen toegepast en gecontroleerd worden, kan dit evenement doorgaan.

We rekenen dan ook op alle deelnemers om de nodige aandacht te schenken aan deze afspraken en deze toe te passen.

De bestuursleden van de Gezinsbond zullen de ganse dag controle doen op het effectief naleven van de maatregelen, de gemeente- en politiediensten zijn op de hoogte van het evenement.

Corona verantwoordelijke:

Oliva De Vidts, oliva.de.vidts@telenet.be, GSM 0477/35.59.11

Elke vraag over de organisatie van dit evenement kan bij Oliva gesteld worden.

De algemene Coronamaatregelen gelden overal: verplicht dragen van mondmasker, afstand van 1,5 meter bewaren en ontsmetten van handen met handgel waar dit gevraagd wordt.

U volgt het verplichte parcours dat duidelijk zal afgebakend worden met nadars en rood/wit lint.

Er worden bij de kledingbeurs geen kinderen toegelaten, noch bij het binnenbrengen van kleding, noch bij de verkoop zelf.

Verkoop van de lijsten: Zaterdag 26/9/2020 tussen 10 en 11uur: (beperkt tot 50 lijsten)

Waar? In de hall van het gemeentehuis van Ternat, Gemeentehuisstraat 21, 1740 Ternat.

Hoe? Er wordt maar één persoon tegelijk binnen gelaten, de anderen wachten op veilige afstand op het Gemeenteplein, het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel bij het binnen komen zijn verplicht. Hou je lidkaart van de Gezinsbond bij de hand, niet leden kunnen hun naam en adres noteren op een invulformulier. 1 lijst per persoon.

Breng gepast geld mee. Gratis gezinsbondleden van 1740 Ternat, 4 euro voor leden van buiten onze eigen afdeling, 8 euro voor niet-leden

Binnen brengen van kledij/meubels:

Zaterdag 10/10/2020 tussen 9 en 11 uur

Waar? Binnen komen via de klassieke toegangsdeur van de eetzaal van de school, verlaten van de zaal langs de andere kant, u volgt het aangeduide traject.

Hoe? Het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel zijn bij het binnenkomen verplicht. U komt alleen zonder kinderen en dient zich bij een bestuurslid te registreren vooraleer de zaal te betreden, deze persoon zal ook aangeven wanneer u binnen mag gaan. De afstand van 1,5 meter wordt bij het wachten gerespecteerd.

U overhandigt uw lijst aan één van de bestuursleden, samen overloopt u de lijst waar- bij u zelf de kledij uit de mand/doos/tas neemt en op een tafel legt.

Noteer duidelijk uw volgnummer op de mand/doos/tas, na de controle van de lijst verlaat u de zaal via de deur aan de andere kant van de zaal. Hier kan u uw mand/doos/tas achter laten, ze worden opnieuw gebruikt om niet verkochte kleding in op te bergen.

Start 2de handsbeurs:

Zaterdag 10/10/2020 tussen 13 en 16 uur:

Waar? Om jullie nog veiliger te bedienen starten we een uurtje vroeger. Binnenkomen via de klassieke toegangsdeur van de eetzaal van de school, verlaten van de zaal langs de andere kant, u volgt het aangeduide traject.

Hoe? Het dragen van een mondmasker en het gebruik van handgel zijn bij het binnenkomen verplicht. Ook in de zaal zal u regelmatig uw handen kunnen ontsmetten. U komt alleen, maximum met 2 en zonder kinderen. U dient zich bij het binnenkomen te registreren, invulformulieren zijn ter beschikking. Leden van de Gezinsbond dienen enkel hun lidnummer door te geven. Het bestuurslid aan de ingang zal ook aangeven wanneer u binnen mag gaan. De afstand van 1,5 meter wordt bij het wachten gerespecteerd.

Kopers mogen enkel lege draagtassen mee binnen nemen om gekochte kledij weg te bergen.

We werken met bubbels van max. 2 personen, alleen komen mag natuurlijk ook. Per half uur worden maar 10 bubbels binnen gelaten (op deze manier kunnen maximum 20 kopers aanwezig zijn in de zaal). U begeeft zich naar de tafels met de kledingmaten waar u interesse voor hebt, u beschikt maximum over een half uur op uw aankopen uit te voeren.

Er zullen steeds bestuursleden van de Gezinsbond rond lopen in de zaal om alles in goede banen te leiden en de bezoekers te wijzen op de corona maatregelen.

Als er bubbels de zaal verlaten hebben, kunnen volgende kopers binnen gelaten worden, dit zal strikt gehanteerd worden en door een bestuurslid in goede banen geleid worden.

Enkel bij een concrete vraag kan toegang tot het toilet verleend worden.

Betaling? U begeeft zich naar de kassa die zich aan de uitgang van de zaal zal bevinden. De afrekening gebeurt zoveel mogelijk contactloos of via een app van een bank.

!!!!Hou rekening met wachttijden, we raden aan om mogelijk wat later in de namiddag te komen!!!

Speelgoedbeurs: Zaterdag 10/10/2020 tussen 13 en 16 uur

Waar? Enkel onder het afdak buiten en op de speelplaats kan de speelgoedbeurs doorgaan, NIET IN DE GANG VAN DE SCHOOL, ook bij slecht weer komt niemand binnen. U bepaalt zelf of u bij slecht weer deelneemt aan de speelgoedbeurs.

Hoe? Vanaf 12u30 kan men zijn speelgoed beginnen uit te stallen. Onder het afdak bakenen we zones af van 10 m2, op de speelplaats kan u zelf een eigen partytent opzetten of gebruikt u de kofferzone van de auto om speelgoed uit te stallen. Er wordt in de mate van het mogelijke een parcours aangeduid zodat het kruisen van bezoekers zoveel mogelijk wordt vermeden.

De algemene Corona-maatregelen blijven van toepassing: afstand bewaren, verplicht mondmaskers dragen en het voorzien van handgel.

U ziet dat we alle voorzorgsmaatregelen in acht genomen hebben. Het zal heel wat inspanningen vragen om dit tot een goed einde te brengen. We hopen dus van harte op jullie medewerking.

Mvg

Bestuur Gezinsbond Ternat

 

Zin om te helpen?

Sofie vertelt over de vrijwilligers van de Gezinsbond. Over hun talenten, hun activiteiten, hun plezier en hun gedrevenheid.